top of page

เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

  • C1 - Unit 1

    10£
    Topics 1-5
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • B1 Unit 1

    10£
    Topics 1-5
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 - Unit 1

    10£
    Topics 1-5
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A1 - Unit 1

    10£
    Topics 1-5
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • B2 - Unit 1

    10£
    Topics 1-5
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A1 Unit 2

    10£
    Topics 6 -10
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 Unit 2

    10£
    Topics 5-10
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • B1 Unit 2

    10£
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A1 Unit 3

    10£
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 Unit 3

    10£
    Topics 11 -15
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A1 Unit 4

    10£
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • B1 Unit 3

    10£
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • B1 Unit 4

    10£
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 Unit 4

    10£
    Topics 16 - 20
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 Online Self-Paced Course

    60£
    มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • A2 Unit 5

    10£
    Topics 21 - 25
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 - Unit 6

    10£
    Topics 26 - 30
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 Unit 7

    10£
    Topics 31 - 35
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • A2 Unit 8

    10£
    Topics 36 - 40
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • B1 Online Self-paced Course

    60£
    มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • B1 Unit 5

    10£
    Topics 21 - 25
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • B1 Unit 6

    10£
    Topics 26 -30
    มีอายุใช้งาน 6 เดือน
bottom of page